Obchodní podmínky:

ENKAUSTIK -  PETRA CHÝLE  RUDICE 76,687 32  NEZDENICE           

                                                                                                                                                                      

KORESPONDENČNÍ A KONTAKTNÍ ADRESA FIRMY !!!:
Hornická 677/59
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
  

IČO: 10605282 

TELEFON: +420 775 584 428  

email: enkaustik@volny.cz                                                                                                      

    

NEJSME PLÁTCI DPH!!!

 

Obchodní podmínky společnosti ENKAUSTIK - Petra Chýle

 


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného společností ENKAUSTIK - Petra Chýle, Rudice 76, 687 32 Nezdenice, IČO: 10605282(dále jen „ENKAUSTIK - Petra Chýle“ nebo „prodávající“) a jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi prodávajícím, kterým je společnost ENKAUSTIK - Petra Chýle a kupujícím (dále též jen „kupní smlouva“). Ujednání v kupní smlouvě má vždy přednost před těmito obchodními podmínkami.


Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami při nákupu zboží v internetovém obchodu prodávajícího.


Veškerá ujednání v kupní smlouvě jsou v souladu s právními předpisy právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (zákon v platném znění). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění).


I.
Vymezení pojmů


1. Prodávající je obchodní společnost ENKAUSTIK - Petra Chýle, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti spočívající v dodávání zboží či služeb kupujícímu, a to buď přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů.


2. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k aktuálně platným a účinným právním předpisům je nutno rozlišovat kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který spotřebitelem není.


a) Kupující spotřebitel je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále též jen „spotřebitel“).


b) Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Je to každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu povolání, popř. která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále též jen „kupující - podnikatel“).


II.
Kupní smlouva


1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy  (nabídkou) je umístění nabízených druhů zboží na internetové stránky prodávajícího www.enkaustik.cz. Součástí návrhu jsou i tyto obchodní podmínky. Odesláním objednávky spotřebitelem dochází k přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající obdrží objednávku spotřebitele. Obdržení této objednávky prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na spotřebitelem zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nedochází-li ke změně či zrušení smlouvy z důvodů uvedených v právních předpisech.


2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a možnost změnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko " Udělit souhlas a dokončit objednávku".


3. Není-li kupujícím spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží učiněná kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.


4. Odesláním objednávky kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (zveřejněném na internetových stránkách prodávajícího ENKAUSTIK.cz - Reklamační řád), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, a to na internetových stránkách uvedených v odst. 1 tohoto článku.


5. V případech, že kupujícím objednané zboží se (i) již nevyrábí nebo nedodává nebo (ii) se výrazným způsobem změnila cena objednaného zboží, za kterou prodávající toto zboží nakupuje od svých dodavatelů nebo (iii) se jedná o zboží označené pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že toto zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy je oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno kupujícímu. Na skutečnosti uvedené v 1. větě tohoto odstavce prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky upozorní. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu objednaného zboží, popř. její část, bude mu zaplacená částka prodávajícím vrácena.


6. V případě, kdy má prodávající odeslat kupujícímu objednané zboží na určité místo plnění, tak platí, že zboží je dodáno, tzn. prodávajícím předáno a kupujícím převzato, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci za účelem jeho přepravy ke kupujícímu. Den dodání zboží dle předchozí věty bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění pro účely daně z přidané hodnoty.


7. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.


8. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


III.
Práva z vadného plnění
 


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).


2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména jde-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.


4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit Reklamační řád prodávajícího.


IV.
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


1. Jestliže je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím internetu, elektronické pošty, telefonem, apod.), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.


2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje nejlépe písemně prodávajícího se sdělením, že odstupuje od kupní smlouvy. V odstoupení od smlouvy spotřebitel ideálně uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.


3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též Vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího enkaustik@volny.cz.


4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího obdržel. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo dodané zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na náhradu škody oproti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny zboží. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


V případě odstoupení od kupní smlouvy, nese náklady na vrácení zboží spotřebitel a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou.


6. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.


Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.enkaustik.cz.


V.
Ochrana osobních údajů

 

Jsme registrováni na Úřadu pro ochranu osobních údajů zákazníků!!! 

https://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=1513&p1=1513    Registrační číslo :  00050516

 


1. Informace o kupujících jsou uchovávány po úspěšném splnění smlouvy v databázi prodávajícího v souladu s aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 101/2000 Sb.). Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. (konkrétně s jejich shromažďováním, ukládáním do databáze, zpřístupňováním, používáním, předáváním, uchováváním), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje kupujících (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel.číslo a e-mail) jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy, vyřizování případných reklamací a zasílání obchodních sdělení kupujícím.


2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, právo požádat prodávajícího o vysvětlení ohledně zpracování jeho osobních údajů, pokud se domnívá, že je zpracování v rozporu se zákonem či ochranou jeho soukromého a osobního života a požadovat nápravu takového stavu, jakož i další zákonná práva k těmto údajům. Osobní údaje kupujícího prodávající na základě písemné žádosti kupujícího odstraní ze své databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.


3. Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě, s výjimkou (i) externích dopravců, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, tel.číslo) nutném pro doručení zboží.


4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.


VI.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
 


1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


VII.
Závěrečná ustanovení


1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy enkaustik@volny.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (viz. čl. II. odst. 1 těchto obchodních podmínek) v den odeslání objednávky kupujícím.


4. Objednávka kupujícího je po jejím potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.


5. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně po dohodě smluvních stran i v jiných jazycích.


6. Nákupem v internetovém obchodě prodávajícího kupující souhlasí, aby mu prodávajícím byly zasílány obchodní sdělení.


7. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2014.


 
 

Za ENKAUSTIK 

Petra Chýle - majitelka tel.:775584428

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.pdf (184788)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.docx (12306)